Läser 2016

Här gör jag korta noteringar om sådant jag läst. Som stöd för mitt minne.

Från augusti 2015 fyller jag på med kurslitteratur från Magisterprogrammet i utbildningsledning och skolutveckling. Vårens kurs – Att leda lokal skolutveckling bidrar med litteratur till min läslista. Målet är att publicera någon form av sammanfattning av de böcker jag möter i utbildningen på bloggen. I listan kan man nå inläggen via länk.

2016

Lgr11 – Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skollagen
Allmänna råd med flera skrifter via Skolverkets hemsida

 

Kurslitteratur Vt16:

Blossing, U. Skolförbättring i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2003.

Blossing, Ulf (Red.). Skolledaren i fokus –kunskap, verktyg och värden. Lund: Studentlitteratur, (2011).

Brüde Sundin, J. Vad gör rektorer hela dagarna. Lund:Studentlitteratur, 2009

Ekholm, M. & Scherp, H-Å. (Red.) Det goda lärandets grunder. Malmö: Studentlitteratur (2014)

Hattie, J. Visible Learning. A synthesis of over 800 meta -analyses relating to achiecvement. London: Routledge, 2009.

Kruse, S.D. & Seashore Louis, K. Building Strong School Cultures. A guide to leading change. Thousand Oaks, California : Corvin Press, 2009.

Lindström, L. Lindberg, V. Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS förlag, 2005.

Rönnerman, K. Aktionsforskning i praktiken–förskola och skola på vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur (2012).

Sandberg, J. & Targama, S. Ledning och förståelse: en förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer. Lund: Studentlitteratur (2013)

Scherp, H-Å. & Scherp, G-B. Lärande och skolutveckling: ledarskap för demokrati och meningsskapande. Karlstad: Estetisk-filosofiska fakulteten, 2007.

Tiller, T. Aktionslärande. Forskande partnerskap i skolan. Stockholm: Liber (2009).